การเลือกใช้เครื่องวัดความหวาน

เครื่องวัดความหวาน (Refractometer) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับวัดค่าความเข้มข้นของสารละลายหรือใช้ตรวจสอบปริมาณน้ำตาลในของเหลวโดยอาศัยหลักการหักเหของแสง มีหน่วยวัดเป็น %Bix ซึ่งเครื่องวัดความหวานส่วนใหญ่จะใช้ในงานอุตสาหกรรมด้านอาหาร เช่น การผลิตน้ำผลไม้ , ไวน์ , การผลิตเบียร์และเครื่องดื่มต่างๆ

การเลือกใช้เครื่องวัดความหวาน

เครื่องวัดความหวานในปัจจุบันมีการพัฒนาให้สามารถแสดงค่าความหวานแบบติจิตอลได้ มีความสะดวก รวดเร็วและความถูกต้องในการวัดมากขึ้น ทำให้ผู้ใช้งานสามารถเลือกใช้งาน เครื่องวัดความหวาน ให้ตรงกับงานที่ทำได้ โดยเครื่องวัดความหวานที่นิยมใช้ในปัจจุบันมีหลักๆอยู่  3 แบบคือ

1.เครื่องวัดความหวานแบบกล้อง เครื่องวัดความหวานแบบนี้จะอาศัยแสงจากภายนอกในการวัด โดยการส่องดูและอานค่าตามสเกล

 

 

 

2.เครื่องวัดความหวานแบบปากกา เครื่องวัดความหวานแบบนี้สามารถวัความหวานได้โดยการนำหัววัดไปแตะมี่เนื้อตัวอย่างที่ต้องการวัดและอ่านค่าเป็นแบบดิจิตอล

 

 

 

3.เครื่องวัดความหวานแบบดิจิตอล เครื่องวัดความหวานแบบนี้มีแสงจากภายในในการวัด อ่านค่าได้สะดวกโดยแสงเป็นตัวเลขแบบดิจิตอล

 

 

 

อย่างไรก็ดีการเลือกใช้ เครื่องวัดความหวาน รุ่นใด ยี่ห้อใด นอกเหนือจากประโยชน์ใช้สอยของแต่ละรุ่นแล้ว ต้องคำนึงถึงมาตรฐานการรองรับ และบริการหลังการขายด้วย