1.เตรียมอุปกรณ์

   1.1 Electrode  pH

   1.2 Connector แบบ BNC

2.นำขั้วของสาย Electrode pH มาเชื่อมต่อกับ pin ของหัว BNC

3.เมื่อเชื่อมต่อกับ pin ของหัว BNC แล้ว นำครีมเข้าหัว BNC มาบีบให้แน่น

4.หัว Connector แบบ BNC เมื่อทำการต่อเสร็จแล้ว

5.จากนั้นได้ทำการทดสอบที่ น้ำยามาตรฐาน pH ที่ค่า 7