Flow

วิธีคิดคำนวนหาพื้นที่หน้าตัดในการวัดปริมาณลม (Flow)

 

 

1.ในการวัดค่าปริมาณลม (Flow) ในการวัดที่จะให้ได้ค่าที่ถูกต้องนั้นเราต้องใส้พื้นที่หน้าตัดของตัวท่อหรือช่องลม เครื่องวัดความเร็วลม

2.ถ้าพื้นที่หน้าตัดเป็นแบบสี่เหลี่ยม ให้คำนวนจาก Area (A) = Width (W) x Height (H) 

   

Flow

3.ถ้าพื้นที่หน้าตัดเป็นแบบวงกลมให้ใช้สูตรคำนวน ดังรูปถาพที่แสดงด้านล่าง

 

Flow2

Extech

 

 

4.ส่วนนี้เป็นการคิดคำนวนจากค่า ความเร็วลม คูณด้วยพื้นที่ใช้ในกรณีที่เครื่องวัดความเร็วลมนั้นไม่มีฟังก์วัดค่าปริมาณลม (Flow) ดังสูตรคำนวนต่อไปนี้  

 

Flow3