vibration

 มาตรฐานที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในการวัดความสั่นสะเทือน

 

          โดยทั่วไปมาตรฐานที่นิยมใช้กันในการ วัดความสั่นสะเทือน ที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย และใช้เป็นตารางสำหรับการอ้างอิงเพื่อเปรียบเทียบสำหรับ

การออกแบบและผลิตเครื่องจักร โดยจะใช้การ วัดค่าการสั่นสะเทือน แบบโดยรวม ระหว่าง 10-1000 Hz คือมาตรฐาน ISO 2372-1974 E

 

vibration-limits-chart

 

ซึ่งจะแบ่งความรุนแรง(ความสั่นสะเทือน)เป็นสี่ระดับและแบ่งประเภทเครื่องจักรเป็นสี่ประเภทตามขนาดของเครื่องจักร

ประเภทที่1 หรือ Class I คือเครื่องจักรขนาดเล็ก ขนาด 20 แรงม้า หรือ 15 kW

ประเภทที่2 หรือ Class II  คือเครื่องจักรขนาดกลาง ขนาด 20-100 แรงม้า หรือ 15-75 kW

ประเภทที่3 หรือ Class III  คือเครื่องจักรที่ติดตั้งบนแท่นที่รองรับที่ยืดหยุ่นได้ ขนาด 100-400 แรงม้า หรือ 5-300 kW ขึ้นไป

ประเภทที่4 หรือ Class IIII คือเครื่องจักรขนาดใหญ่มากที่ติดตั้งบนแท่นที่รองรับที่ยืดหยุ่นได้ ขนาด 400 แรงม้า หรือ 300 kW ขึ้นไป